ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ประวัติโรงเรียน

   โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการจัดตั้งโดยกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ได้รับหนังสือลงวันที่ 9 เมษายน 2555 แสดงความพร้อมจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดศูนย์กลาง การค้า การลงทุน และการศึกษา การท่องเที่ยวและการกีฬาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ขอเสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนากีฬาชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555- 2559 ภายใต้นโยบาย “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ดังนี้ ข้อที่ 1 การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ข้อที่ 5 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาและด้านอาชีพต่อไป ประกอบกับปัจจุบันประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ทั่วทุกอำเภอมีความตื่นตัวด้านกีฬาและ มีความต้องการเรื่องการจัดตั้งโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เพราะจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้มีสถานศึกษาที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ด้านการกีฬา

   โดยใช้พื้นที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันป่าตอง มีพื้นที่ทั้งหมด 119 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา ทิศตะวันออกติดโรงพยาบาลประจำอำเภอสันป่าตอง และทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอขนาดใหญ่

   และ ที่ กก0100/631 ลงวันที่ 10 เมษายน 2555 เรียนอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา โดยนายชุมพล ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีบัญชามอบสถาบันการพลศึกษา (นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา รับผิดชอบศึกษาข้อมูลและประสานสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการขอใช้พื้นที่ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมให้สถาบันการพลศึกษา (นายปริวัฒน์ วรรณกลาง รองอธิการบดี ฝ่ายแผน และพัฒนา) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ในเบื้องต้นอย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ 2557 – จนถึงปัจจุบัน (2564) เพื่อปรับปรุงอาคารเดิมและก่อสร้างอาคารใหม่และได้แต่งตั้ง นายปลวัชร รุจิรกาล มาเป็นผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่ตั้งและอาณาเขต

   โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 270 หมู่ 15 ตำบลยหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 มีเนื้อที่ทั้งหมด 119 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

   - ทิศเหนือ จด เทศบาลตำบลยุหว่า หนองสะเรียม
   - ทิศใต้ จด ถนน หมายเลข 108
   - ทิศตะวันออก จด โรงพยาบาลประจำอำเภอสันป่าตอง
   - ทิศตะวันตก จด โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 
ธงประจำโรงเรียน : ชมพู + ฟ้า
 

องค์ประกอบ
ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความกว้างและยาวเป็นอัตราส่วน 2:3 กึ่งกลางของผืนธงมีตราโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พื้นแบ่งครึ่งตามแนวยาว ด้านบนเป็นสีฟ้า (รหัสสี 55DDFF) ด้านล่างเป็นสีชมพู (รหัสสี FFBBFF)

ความหมาย
สีฟ้า หมายถึง ความมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
สีชมพู หมายถึง ความรุ่งเรืองของการกีฬาภาคเหนือตอนบน

 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
 

    ตราประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ภาพพระพลบดีทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือกลับเมฆหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี ตอนล่างเป็นข้อความภาษาไทยระบุชื่อ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และมีชื่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ด้านล่าง