ข้าราชการครู

นางสาวเยาวลักษณ์ สุริยุทธ
ครู
นางสาวโสภิตา วงศ์วิชิต
ครู
นายดวงสมพงษ์ มะณีสาร
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร้อยตรีจิรกิตติ์ กิติสิทธิชัย
ครูผู้ช่วย