ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียน

ปรัชญา
   การศึกษาและกีฬาพัฒนาชีวิต

วิสัยทัศน์
   มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้มีศักยภาพสูงสุด โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

พันธกิจ
   1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้
   2. จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์.

อัตลักษณ์
    "บุคลิกภาพดี กีฬาเด่น เน้นวินัย"

    คำอธิบายอัตลักษณ์
    บุคลิกภาพดี หมายถึง ลักษณะทางกายที่ดี กิริยาวาจาดี พฤติกรรมการแสดงออกดี
    กีฬาเด่น หมายถึง ความสามารถด้านการกีฬา สามารถสร้างผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีน้ำใจนักกีฬา
    เน้นวินัย หมายถึง ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และข้อตกลงที่โรงเรียนกำหนด

เอกลักษณ์
   สถานศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

   คำอธิบายเอกลักษณ์
   โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ ด้านกีฬา ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาของผู้เรียน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติ