การทดสอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566

การทดสอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
20230327064741(1).jpg - การทดสอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 | https://cmiss.ac.th 20230327064740(1).jpg - การทดสอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 | https://cmiss.ac.th 20230327064742.jpg - การทดสอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 | https://cmiss.ac.th 20230327064742(1).jpg - การทดสอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 | https://cmiss.ac.th 20230327064740.jpg - การทดสอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 | https://cmiss.ac.th 20230327064741.jpg - การทดสอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 | https://cmiss.ac.th